ОБУЧЕНИЕ ПО СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА БОРБА С ПОЖАРИ

ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА

(ADVANCED TRAINING IN FIRE FIGHTING)

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

30 програмни (учебни) часа

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Редовна

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА

5 години

БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна

МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ

6

МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ

18

НАЧАЛО НА КУРСА

След събиране на изискуемия минимален брой курсисти по национален стандарт

ЦЕНА

320 лв.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е предназначен  да осигури подготовка на комадния състав или други лица от корабния екипаж, натоварени от корабопритежателя да ръководят борбата с пожари на борда на кораба.

Обучението в курса е предвидено да покрие изискванията на правило VI/3 и таблица А-VI/3 на кодекса на STCW 78 (както е изменена и допълнена), директива 2008/106/ на Европейския парламент и Съвета на ЕО, както е изменена и допълнена.

Темите, практическите занятия и тяхната продължителност в курса е съобразена с изискванията дадени в ИМО моделен курс 2.03.

 

ЦЕЛИ

Лицата, успешно завършили курса придобиват знания и умения, чрез които да могат да създадат организация на борда на кораба, организират предпазването и борбата с пожари. В резултат на преминато обучение лицата следва:

да знаят: – местата и причините за възникване на пожар, мерките за предпазване от пожари, процеса на горене, тактика и процедури за контролиране на различни видове пожари, начините за координация на действията с бреговите противопожарни служби, правилата за изготвяне на аварийни планове, разпределението на екипажа по аварийни групи/партии, за начините  за подготовка екипажа и провеждането на тренировки, корабните системи за пожарна тревога и борба с пожар, изискванията и начините за проверка на системите и оборудването, процедурите за разследване и документиране на възникнали пожари и,

да умеят: – да изготвят аварийни планове за борба с пожари, да изготвят планове за тренировки на екипажа, да изготвят стратегия и тактика за борба с различни видове пожари, извършват проверки на пожароизвестителните системи, противопожарните системи и оборудване, да извършват разследване и изготвят доклада за възникнали на борда пожари.

 

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Обучаемите трябва да:

· са на възраст не по-малко от 18 години,

· имат най-малко средно образование,

· притежават морска правоспособност за заемане на съответната офицерска длъжност в съответствие с изискванията на STCW 78, както е изменена, а когато са определени от корабопритежателя за изпълнение на тези задължения е необходимо да са преминали обучение по курсове „Техники за лично оцеляване“, „Елементарна първа помощ“ и „Лична безопастност и социални отговорности“,

·притежават валидно свидетелство за преминато обучение в курс Prevention and Fire Fighting ·представят декларация, че са физически и психически годни за участие в практическите упражнения.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно образование  
  • Документ доказващ, морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност
  •  Свидетелство за „Техники за оцеляване на море“, „Елементарна първа помощ“, „Лична безопасност и социални отговорности“, когато са определени от корабопритежателя за изпълнение на тези задължения
  • Валидно свидетелство за Prevention and Fire Fighting
  • Декларация, че са физически и психически годни за участие в практическите упражнения
  • Копия на всички необходими документи

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА:

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“, 3, сграда РЗИ, ет. 10, каб. 1003