*****

Университетски център по морско здравеопазване към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна организира курс „Медицински грижи на борда на кораба“.

Курсът е предназначен да осигури медицинската подготовка на старши помощник- капитани и капитани или други лица от корабния екипаж, натоварени със задължението да осигурят медицинско обслужване на болни и пострадали на кораба лица, докато бъдат поети от квалифицирано медицинско лице.

Успешно завършилите курса трябва да могат да се включват ефективно в координирани схеми за медицинско обслужване на борда на кораба и да оказват медицински грижи на болни и пострадали до пристигането на медицинско лице или транспортиране на пострадалия.

Теоретичното обучение и практическите упражнения се провеждат присъствено в одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ лекционни зали и кабинети в сградата на РЗИ.

Входни стандарти за обучаемите: За да бъдат допуснати за обучение в курса, лицата трябва да отговарят на следните изисквания:

– да са на възраст не по-малко от 18 г.;

– да имат най-малко средно образование;

– да притежават морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност в съответствие с изискванията на STCW 78, както е изменена, (когато са определени от корабопритежателя за изпълнение на тези задължения – не е необходимо да притежават морска правоспособност);

– да имат валидни сертификати за преминато обучение в курсовете: „Елементарна първа помощ“ (Elementary First Aid) и „Умение за оказване на първа медицинска помощ“ (Proficiency in Medical First Aid).

Продължителност на курса: 45,5 учебни часа.

Цена на курс: 320 лв. с ДДС.

Необходими документи за започване на курса: лична карта; диплома за завършено образование; документ, доказващ морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност; валидни сертификати за преминато обучение в курсовете „Елементарна първа помощ“ и „Умение за оказване на първа медицинска помощ“.

За допълнителна информация и записване: Лице за контакт – Ралица Димитрова, тел.: 088 418 8494; ел. адрес: acmh@mu-varna.bg.

*****

Университетски център по морско здравеопазване към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна организира курс „Медицински грижи на борда на кораба – опреснителен“.

Курсът е предназначен да опресни и осъвремени подготовката на капитани или други лица от корабния екипаж, натоварени със задължението да осигурят медицинско обслужване на болни и пострадали на кораба лица, които са преминали основния курс преди повече от 5 години.

Успешно преминалите курса ще осъвременяват и затвърждават знанията и уменията си, изисквани от кодекса STCW 78 (както е изменен и допълнен), Директива 2008/106 на Европейския парламент и съвета на ЕО, както е изменена и допълнена, Морската трудова конвенция, Международните здравни правила на Международната здравна организация и Международната организация на труда и Наредба №9 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Теоретичното обучение се провежда присъствено в одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ лекционни зали и кабинети в сградата на РЗИ.

Входни стандарти за обучаемите: За да бъдат допуснати за обучение в курса, лицата трябва да са: преминали одобрен първоначален курс ,,Медицински грижи на борда на кораба“.

Продължителност на курса: 16 учебни часа.

Цена на курс: 150 лв. с ДДС.

Необходими документи за започване на курса: лична карта; диплома за завършено образование; документ, доказващ морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност; валидни сертификати за преминати курсове „Елементарна първа помощ“, „Умение за оказване на първа медицинска помощ“ и „Медицински грижи на борда на кораба“.

За допълнителна информация и записване: Лице за контакт – Ралица Димитрова, тел.: 088 418 8494; ел. адрес: acmh@mu-varna.bg.

*****

Университетски център по морско здравеопазване към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна организира курс „Умение за оказване на първа медицинска помощ“.

Курсът е предназначен да осигури медицинската подготовка на лица от корабния екипаж, определени да оказват първа медицинска помощ на пострадали и болни на борда на кораба.

Успешно завършилите курса ще придобият знания и умения за оказване на първа медицинска помощ, при нещастен случай или заболяване на борда на кораба до момента на оказване на квалифицирана медицинска помощ.

Теоретичното обучение и практическите упражнения се провеждат присъствено в одобрени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ лекционни зали и кабинети в сградата на РЗИ.

Входни стандарти за обучаемите: За да бъдат допуснати за обучение в курса, лицата трябва да отговарят на следните изисквания:

– да са на възраст не по-малко от 18 г.;

– да имат най-малко средно образование;

– да притежават морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност, в съответствие с изискванията на STCW 78, както е изменена, (когато са определени от корабопритежателя за изпълнение на тези задължения – не е необходимо да притежават морска правоспособност);

– да притежават валидно свидетелство за преминато обучение в курс „Елементарна първа помощ“ (Elementary First Aid).

Продължителност на курса: 30 учебни часа.

Цена на курс: 250 лв. с ДДС.

Необходими документи за започване на курса: лична карта; диплома за завършено образование; документ, доказващ морска правоспособност за заемане на съответната корабна длъжност; валиден сертификат за преминат курс „Елементарна първа помощ“.

За допълнителна информация и записване: лице за контакт – Ралица Димитрова, тел.: 088 418 8494; ел. адрес: acmh@mu-varna.bg.

*****

Университетски център по морско здравеопазване към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна организира курс „ВОДАЧ НА КОРАБ ДО 40 БТ ПО МОРЕ“

Курсът е предназначен да даде необходимата теоретична подготовка и практически умения на кандидати за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море” за безопасно управление и експлоатация на плавателни средства до 40 БТ.

Успешно завършилите този курс получават право за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация“ (ИАМА) за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море“.

Теоретичното обучение се провежда присъствено в одобрени от ИАМА лекционни зали сградата на РЗИ, ет.11. Практическото обучение се провежда на борда на одобрени от ИАМА моторни яхти или плавателни съдове до 40 БТ.

Входни стандарти за обучаемите: За да бъдат допуснати за обучение в курса, лицата трябва да отговарят на следните изисквания:

  • минимална възраст 18 години;
  • образование – най-малко основно;
  • да са здравословно годни, потвърдено с медицинско свидетелство, извадено от одобрено медицинско заведение.

Продължителност на курса: – 91 учебни часа (3 седмици).

Цена за участие в курса: 400 лв. с ДДС.

Необходими документи за започване на курса: Лична карта, диплома за завършено образование, валидно медицинско удостоверение.

Прогнозно начало на курса: 8 юни 2020 г.

За допълнителна информация и записване: лице за контакт – Ралица Димитрова, тел.: 088 418 8494; ел. адрес: acmh@mu-varna.bg.

*****

The Maritime Executive           Виж тук 

*****

Новини IMHA                     Издание №19  февруари 2020: виж тук

*****

Новини IMHA                     НАМАЛЯВАНЕ НА ИНФЕКЦИОЗНИЯ РИСК ОТ КОРОНАВИРУС: виж тук

*****

17-28 февруари 2020 г.    Курс: ОЦЕНЯВАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА МОРСКИ ЛИЦА

*****

3-14 февруари 2020 г.    Курс: ПОДГОТОВКА НА ИНСТРУКТОРИ

*****

МУ-Варна участва в националното военноморско учение с международно участие – „Бриз 2019“

Тази годи за първи път Медицински университет – Варна участва в Националното военноморско учение с международно участие – „Бриз 2019“.
Темата на учението бе „Провеждане на операция за морска сигурност от военноморските сили (ВМС) на Република България, с участие на многонационални съюзни сили, съвместно със силите на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации“. То бе основано на сценарий в три епизода за провеждане на операция по морска сигурност и защита на националния суверенитет в морските пространства. Съдържанието на различните епизоди включваше учения за ликвидиране на пожар на кораб в пристанище и евакуиране на пострадали, спасяване на бедстващи хора на море и борба с нефтен разлив и оказване на съдействие на органите на МВР за предотвратяване на нелегален трафик. Виж повече

*****

В университетския център по морско здравеопазване към МУ-Варна се проведоха първите сертифицирани курсове

В периода между 18-30 юни 2019 г. в Университетския център по морско здравеопазване (УЦМЗ) към МУ-Варна се проведоха първите два курса по темите „Подготовка на инструктори“ и „Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица“.

В курсовете участваха преподаватели и служители с дългогодишен опит от Медицински университет – Варна, а занятията се водеха от ръководителя на центъра капитан Тодор Йотов.

По време на обучението в модула „Подготовка на инструктори“, участниците се запознаха с основни въпроси от планирането, организацията и провеждането на курсове за повишаване на квалификацията на морски лица.

В рамките на втория курс „Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица“ участниците разгледаха теми от процеса на оценяване, изпитване и освидетелстване на различни категории морски лица, преподаватели и оценители с цел определяне на оценка на постигнатите знания и изискуемите норми на компетентност.

В края на двата курса всички курсисти положиха успешно вътрешни изпити и получиха съответните сертификати от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Курсовете са разработени в съответствие с моделни курсове 6.09 и 3.12 на Международната морска организация, изискванията на конвенция STCW’78, както е изменена, с Директива 2008/106/EО, изменена с Директива 2012/35/EС и изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

УЦМЗ желае попътен вятър и нови успехи на всички свои курсисти!

*****

12-21 юли 2019 г.    Учение „БРИЗ 2019“ на тема „Провеждане на операция за морска сигурност от ВМС на Република България, с участие на многонационални съюзни сили, съвместно със силите на държавните ведомства, агенции и неправителствени организации“.

*****

24 – 30 юни 2019 г.    Курс: Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица

*****

17 – 22 юни 2019 г.     Курс: Подготовка на инструктори

*****

12 – 15 юни 2019 г.     15-ти международен симпозиум по морско здравеопазване под надслов „Море, пристанища, здраве и околна среда“ ще се проведе в периода 12 – 15 юни 2019 г. в гр. Хамбург, Германия