Наредба № 9 за медицинското обслужване на корабите, изд. от МТС и МЗ, ДВ бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г.

 Наредба № 6 от 05 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България,Обн. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., доп. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 27 Януари 2017 г.

 Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България, обн., ДВ, бр. 41 от 16.05.2014 г.

Националенстандарт за провеждане на обучение в курс „Елементарна първа помощ“ 

Национални стандарти за провеждане на подготовка и изпит за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ“

Национален стандарт „Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица“ 

Национален стандарт „Подготовка на инструктори“

Национален стандарт за провеждане на обучение в курс „Медицински грижи на борда на кораба – опреснителен“ 

Национален стандарт за провеждане на курс „Основна подготовка по морска безопасност – опреснителен“ 

Национален стандарт за провеждане на обучение в подготвителен курс „Умение за оказване на първа медицинска помощ“

Национални стандарти за провеждане на обучение в курс „Съвременни методи за борба с пожари по разширена програма“

Национални стандарти за провеждане на обучение в курс „Медицински грижи на борда на кораба“

Национални стандарти за провеждане на обучение в курс „Техники за оцеляване на море

Национални стандарти за провеждане на обучение в курс „Пожарна безопасност и борба с пожари“

Национални стандарти за провеждане на обучение в курс „Лична безопасност и социални отговорности“