Университетски център по морско здравеопазване (УЦМЗ) е създаден с Решение №38/17.09.2018  на Академичен съвет на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна (МУ-Варна). От февруари месец 2019 г. УЦМЗ е корпоративен член на Международната асоциация по морско здравеопазване (International Maritime Health Association – IMHA).

УЦМЗ е разкрит към Факултета по обществено здравеопазване на МУ-Варна и неговата мисия е чрез динамична и активна научно-изследователска и приложна стратегия да:

 • изгражда и усъвършенства оперативни способности за висококачествени, съобразени със световните научни стандарти телемедицински консултантски услуги, които да се реализират пълноценно в националното и световно пространство;
 • допринася за утвърждаване на имиджа на МУ – Варна като лидер в професионалната и научно-практическа медицинска подготовка в новата реалност, чрез провеждане на курсове за повишаване на медицинската подготовка и квалификация на морски лица, както и подпомагане на Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА) в дейността й по участие в националната операция по търсене и спасяване.

Визия на УЦМЗ

УЦМЗ да се превърне във водеща научно-приложна структура в регионален, национален и международен мащаб с висок научен и преподавателски капацитет, което да бъде постигнато чрез съвременна научна-техническа инфраструктура, осигуряваща:

 • конкурсно-проектното начало във всички сфери на своята дейност;
 • създаването на модерен, съобразен с националните и международни стандарти учебен център за медицинска подготовка и повишаване квалификацията на морски лица;
 • създаването на модерен, съобразен с националните и международни изисквания радио-комуникационен център за телемедицински консултантски услуги;
 • трансфер на иновации и развитие на телемедицинските консултантски услуги;
 • подпомагане установяването на съвременни здравословни, безопасни и стимулиращи условия на труд на морските лица в съответствие с развитието на обществото и потребностите на морската индустрия;
 • най-доброто медицинско обучение и повишаване на квалификацията на морските лица за нуждите на морската индустрия, свързаната с нея икономика и бизнес.

Цели на УЦМЗ:

 • да се издигне авторитета на МУ – Варна, като научно-образователен център с национално и международно значение;
 • да се повиши рейтинга на МУ – Варна в националното и международното научно-образователно пространство чрез разшияване на спектъра на приложение и качеството на научно-образователната продукция;
 • да се създаде модерен, съобразен с националните и международни стандарти учебен център за медицинска подготовка и повишаване квалификацията на морски лица;
 • да се разработят и приложат в практиката иновативни програми и технологии в областта на телепревенцията, теледиагностиката и телетерапията на пациенти в отдалечени райони при различни заболявания и инциденти;
 • да се създаде радио-комуникационен център за устойчива връзка с кораби в открито море, осигуряващ директен контакт лекар – пациент на базата на върхови научно-технически постижения.