ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МОРСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

„КВАЛИФИКАЦИЯ, СЪТРУДНИЧЕСТВО, ТЕЛЕМЕДИЦИНА“

 

Политиката по качеството на УЦМЗ е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на потребителите, чрез компетентно и отговорно изпълнение на поетите от Центъра ангажименти. УЦМЗ се стреми да спазва действащите законови и нормативни изисквания при изпълнение на дейности при повишаване на квалификацията и уменията на обучаваните кадри.

УЦМЗ се стреми да предлага конкурентни образователни продукти с високо качество, гарантиращо съществуването и просперитета на организацията.

 

Политиката по качеството на УЦМЗ е цялостно ориентирана към изпълнение на дефинираната мисия, визия и цели.

За изпълнение на декларираната Политика по качеството, Ръководството на УЦМЗ дефинира следните постоянни цели по качеството:

  • Удовлетворяване на изискванията и очакванията на потребителите на Центъра, с цел предлагане на образователни продукти с желаното от тях качество.
  • Управление на формиращите продукта процеси по начин, гарантиращ крайното качество на услугата.
  • Отговорно управление, позволяващо колективна организация и постоянно повишаване на квалификацията на сътрудниците на Центъра.
  • Ресурсно обезпечаване на процесите, позволяващо тяхното качествено и ритмично изпълнение.
  • Синхронизиране на взаимно свързаните процеси.

 

УЦМЗ ще оценява своята дейност по следните целеви показатели:

  • Брой на рекламациите и възникналите проблеми при изпълнение на поетите ангажименти.
  • Брой на разработените и усвоените нови курсове за обучение.
  • Квалификация на сътрудниците.
  • Брой на проведени курсове.
  • Анализ на мнението на курсистите завършили нашите курсове.

 

Политиката се разпространява чрез интернет или чрез кореспонденцията със заинтересованите страни. Ръководството приема за основен приоритет, позитивно развитие по всички критерии спрямо отчетените в минали периоди. Способността да се оказват качествени услуги и да се работи със съвременни технологии и съоръжения е ключов елемент за постоянното развитие на конкурентноспособността на УЦМЗ.

За всички процеси, определени от системата по качеството, Ръководството определя целеви критерии за оценка. Оценката се извършва периодично съгласно т. 4.2 „Действия за овладяване на рисковете и възможностите“ и се определят конкретни стойности на целевите параметри.

Ръководството на УЦМЗ е ангажирано при осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015. Всеки от сътрудниците на Центъра е запознат със своята роля, отговорности и правомощия.