http://bgmarmed.com/fire-safety/ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И БОРБА С ПОЖАРИ

 

FIRE PREVENTION AND FIRE FIGHTING

 

 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 15 астрономически часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Редовна
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА 5 години
БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Университетски център по морско здравеопазване,  Медицински университет – Варна

МИНИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 6
МАКСИМАЛЕН БРОЙ КУРСИСТИ 18
НАЧАЛО НА КУРСА След сформиране на група
ЦЕНА

320 лв. – Общо за 4-те курса към Основна подготовка по въпросите на безопасността – първоначален

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КУРСА:

 

ПРЕДМЕТ НА КУРСА

Курсът е задължителен за всички морски лица, които ще работят на каквато и да е длъжност на кораби от морския флот и включва задължителните минимални изисквания за подготовка и издаване на свидетелство, определени от Правило VI/1, параграф 2 и Таблица A VI/1-2 на кода към Конвенция STCW 78, както е изменена, директива 2008/106/EC и ИМО моделен курс 1.20.

Подготовката включва получаване на знания и придобиване на умения за предотвратяване на възникването и потушаване на възникнали пожари, осигуряване на личната безопасност.

ЦЕЛИ

Лицата, които успешно преминат този курс трябва да могат да обличат снаряжението на пожарникаря; да използват различни видове преносими пожарогасители; да използват автономни дихателни апарати; да гасят малки огнища на пожари; да гасят големи пожари с вода; да гасят пожари с пяна, прах или други подходящи химически вещества; да провеждат спасителни операции с дихателен апарат в задимени помещения.

ВХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧАЕМИТЕ

Желателно е преди началото на курса обучаемите да се запознаят с принципното устройство на кораба и някои негови основни характеристики, както и с организацията за работа и живот на кораба. Ако обучаемият е преминал запознаване с принципното устройство на кораба и основни характеристики в курса ,,Оцеляване на море“, то тази тема се пропуска. Задължително е обучаемите да отговарят на следните изисквания:

·         да имат най-малко основно образование,

·         да са здравословно годни,

·         да са навършили 16 години.

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА:     

 

  • Лична карта
  • Диплома за висше/средно/основно образование
  • Медицинско свидетелство
  • Копия на всички необходими документи

 

 http://bgmarmed.com/fire-safety/

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА:

Лице за контакт – Ралица Димитрова

Тел.: 0884 188 494

Ел. поща: acmh@mu-varna.bg

Адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница“, 3, сграда РЗИ, ет. 10, каб. 1003